Praca

Pracuj w Manhattan

Ch­cesz dla nas pra­co­wać?
Do na­szych lo­ka­li ca­ły czas po­szu­ku­je­my osób,
któ­rzy za­si­lą sze­re­gi na­szej ka­dry na sta­no­wi­skach:
kel­ner­ki, piz­ze­ra, ku­cha­rza, do­staw­cy piz­zy.

Je­śli po­sia­dasz od­po­wied­nie do­świad­cze­nie,
wy­ka­zu­jesz się chę­cią do pod­ję­cia pra­cy,
je­steś oso­bą uśmiech­nię­tą i otwar­tą na no­we wy­zwa­nia
prze­ślij nam swo­je CV.